กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์กับความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน ที่ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ มายาวนานกว่า 30 ปี มีพื้นที่ให้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี และระยอง พร้อมบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้โดยง่าย ด้วยการสมัครเข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาประกันสังคมเป็นโรงพยาบาลแรกๆ ของประเทศ ในปีพ.ศ. 2533 เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ของโรงพยาบาลที่ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน และผู้ประกันตน

จากการจุดเริ่มต้น เมื่อกว่า 30 ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนำ Core Competency หลักขององค์กรด้านการเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพมาสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นงานการส่งเสริมให้สังคมมีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนผ่านค่านิยมขององค์กร (Core Value) เพื่อให้ทุกคนในบริษัทฯ ได้ตระหนักและปฏิบัติตามจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของ “กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์”

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้มีการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยนำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ ภายใต้ค่านิยมขององค์กร iCare (Integrity, Accountability) โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปรงใส ด้วยการรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ

บริษัทฯ กำหนดห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทต่อผู้อื่นโดยมิชอบ และไม่ให้ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันเสรี ไม่ผูกขาดทางการค้าด้วยกำหนดแนวทางปฏิบัติในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส ด้วยวิธีการสรรหาคู่ค้าที่เป็นธรรม เช่น การจัดประมูล ที่มีทั้งในส่วนของโครงการก่อสร้าง และการประมูลยาและเวชภัณฑ์ การเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆเสนอสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการจัดซื้อที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจทั่วไป โดยทางบริษัทฯ ได้กำหนดให้กระบวนการจัดซื้อจะต้องมีคู่เปรียบเทียบนำเสนอแนบการพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง

บริษัทฯ มีการจัดทำสัญญาเพื่อสร้างความมั่นใจและแสดงถึงโปร่งใสให้กับคู่ค้า พร้อมปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า รวมถึงร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันการเกิดความเสียหายในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ วงเงินอนุมัติ และขอบเขตตัดสินใจตามตำแหน่งหน้าที่และลำดับขั้นที่สามารถตรวจสอบความโปร่งใส

บริษัทฯ มีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถเรียกดูประวัติการสั่งซื้อย้อนหลังได้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าและบริการ

บริษัทฯ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการกำหนดให้จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ รูปแบบตัวอักษรต่างๆ พร้อมมีบทลงโทษของผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems Security Policy)

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย รวดเร็ว ได้มาตรฐาน

บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่แฝงไว้ด้วยการโฆษณาเกินจริง

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ความไม่พอใจที่อาจเกิดขึ้น พร้อมจัดให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนต่างๆ

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ไม่มีละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีนโยบายในการส่งเสริมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นได้ในองค์กร บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกลไกการป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยวางแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและร่วมต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

การประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้มีการประกาศถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่การอบรมพนักงาน ระบบอินทราเน็ต เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติ

การติดข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูล

บริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัทติดตามข่าวสารด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เผยแพร่จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่เป็นประจำ พร้อมทั้งมีการแจ้งต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบเพื่อเป็นกรณีศึกษาในประเด็นด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

การประเมินความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มีการประชุมหารือการเกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมจัดทำการประเมินความเสี่ยง และวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจขึ้น โดยผ่านการกลั่นกรองในคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำสู่การพิจารณาในคณะกรรมการความเสี่ยงของบริษัทฯ

การควบคุมและป้องกันความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มีการกำหนดให้แผนกตรวจสอบภายใน ติดตามแผนงานตามการประเมินความเสี่ยงที่จัดทำขึ้น รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานที่ประสิทธิภาพและโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม

บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การเข้าทำสัญญา การเบิกจ่ายเงิน โดยกำหนดวงเงินอำนาจอนุมัติและวัตถุประสงค์ในการทำรายการ ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบที่ชัดเจนพร้อมมีระบบการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูลรวมถึงกระบวนการอื่นภายในที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติและเพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส

การรายงานความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อรับฟังการรายงานผลการตรวจสอบ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมวางแผนร่วมกันในการป้องกัน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น สำหรับพนักงานในองค์กร และบุคคลทั่วไป หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปทางการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรหัสการเข้าถึงเฉพาะบุคคล จึงสามารถป้องกันและคุ้มครองผู้รายงานหรือร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน เบอร์ติดต่อ E-mail Address
แผนกตรวจสอบภายใน 02 033 2900 ต่อ 5090 internalaudit@chularat.com
คณะทำงานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 02 033 2900 ต่อ 3325 anticorruption@chularat.com
เลขานุการบริษัท 02 033 2900 ต่อ 3325 companysecretary@chularat.com

แนวทางปฏิบัติในกรณีมีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีมีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต ให้คณะทำงานได้มีการตรวจสอบ หาข้อมูลประกอบ โดยยึดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีร่วมกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานสิ่งที่พบต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนทันเวลา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และหากบุคลากรในบริษัทท่านใดที่มีการกระทำที่ฝ่าฝืนนโยบายบริษัท หรือมีการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณตามสถานะที่ดำรงอยู่ บริษัทฯจะพิจารณาดำเนินการตามแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น ทั้งทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดถึงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะทำงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มีคณะทำงานรับผิดชอบดูแลด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยกรณีที่มีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตเข้ามาผ่านทางช่องทางที่กำหนด คณะทำงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ โดยเก็บรักษาความลับของข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล) เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และหากมีการเปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส คณะทำงานที่ดูแลเรื่องนี้จะต้องได้รับบทลงโทษตามวินัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญใน สิทธิมนุษยชน ซึ่งหมายถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของทุกคน ที่เท่าเทียมกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ไม่มีการแบ่งแยกสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ ฐานะทางสังคม ความพิการ ผู้ป่วยหรือเป็นโรค โดยมุ่งเน้นทั้งในสิทธิมนุษยชน และสิทธิของผู้ป่วย ผ่านค่านิยมขององค์กร ใน I = International Patient Safety คำนึงถึงการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมเสมอภาค และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ และ R = Respect ให้เกียรติและเคารพในความเป็นบุคคลในตัว ผ่านการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกรุ่น เพื่อให้พนักงานทุกคนที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ได้รับทราบ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ยึดมั่นสิทธิผู้ป่วยเป็นหลักสำคัญในดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยการบรรจุเข้าเป็นหนึ่งในหัวข้อของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ ถึงสิทธิของผู้ป่วย พร้อมมีการจัดทำประกาศสิทธิผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยได้รับทราบถึงสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึงตามจุดบริการต่างๆ

บริษัทฯ จัดให้มีสถานที่เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาตามความเชื่อที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งผู้รับบริการและพนักงาน พร้อมทั้งจัดให้พนักงานสามารถลาบวชเพื่อไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้

บริษัทฯ มีการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ โดยทางกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้มีนโยบายและข้อปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อใช้กับพนักงานทุกคนภายในโรงพยาบาล ซึ่งในส่วนของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ ทางโรงพยาบาลจะทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System) ซึ่งในระบบจะมีการกำหนดรหัสผ่าน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ โดยการกำหนดรหัสผ่านจะแบ่งตามส่วนงานที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ

บริษัทฯ มีการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยนโยบายของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลทุกคนมีหน้าที่ดูแลรักษาความลับส่วนบุคคลของพนักงานทุกคนและข้อมูลอื่นๆในระบบสารสนเทศที่ตนเองดูแลอยู่ พร้อมรักษาสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของพนักงานทุกคน ซึ่งแผนกบุคคลจะมีการจัดเก็บแฟ้มประวัติและข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเอกสารในตู้เอกสารที่มีความปลอดภัยสูง มีการใส่กุญแจเพื่อป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลทั่วไป สำหรับส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะมีการกำหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงข้อมูล

บริษัทฯ มีระบบรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งบริเวณโรงพยาบาล จัดเวรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทั่วบริเวณโรงพยาบาลและจุดที่ลับสายตา เพื่อให้ผู้รับบริการและพนักงานทุกคน เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยทั้งทางทรัพย์สินร่างกายและจิตใจ ทุกครั้งที่เข้ามารับบริการหรือทุกครั้งที่เข้ามาทำงาน

บริษัทฯ มีกล่องรับข้อร้องเรียนจากผู้มารับบริการ เมื่อผู้มารับบริการรู้สึกว่าถูกละเมิดสิทธิ หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อหาหนทางแก้ไขและเยียวยา และจัดให้แผนกบุคคลรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากพนักงานทุกคนเกี่ยวกับสิทธิที่พนักงานพึงได้รับ หรือการกระทำต่างๆที่พนักงานรู้สึกว่าถูกละเมิดสิทธิ เพื่อนำมาแก้ไข และพัฒนาการบริหารงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ปราศจากการใช้แรงงานเด็ก

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีบังคับ ข่มขู่ พร้อมทั้งให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการออกแบบการทำงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าจ้างและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ผ่านการบริหารค่าตอบแทนที่มีการประเมินจากความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ จัดให้มีค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินเพื่อให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน รวมทั้งมีการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้ในตลาด

บริษัทฯ มีการดูแลสุขภาพของพนักงานทุกคน ผ่านการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำทุกปี ตามรายการที่เหมาะสมกับเพศ อายุและลักษณะการทำงาน ทั้งนี้ในกรณีที่พบผลตรวจสุขภาพผิดปกติ ทางบริษัทฯ จัดให้มีรักษาพยาบาล และจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะกลุ่มให้กับพนักงานได้เข้าร่วมเพื่อสุขภาพให้ดีขึ้น ลดการทานยาที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เช่น โครงการปรับพฤติกรรมการทานอาหารและออกกำลังกายในกลุ่มที่มีผลตรวจค่าน้ำตาลหรือไขมันสูงเกินกว่าค่าปกติ, โครงการเลิกบุหรี่ เป็นต้น

บริษัทฯ ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงานในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน และจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้คอยดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน รวมถึงการดูแลเรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ วางแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อัคคีภัย และความพร้อมและความปลอดภัยจากระบบสาธารณูปโภค พนักงานทุกคนจึงมั่นได้ว่าจะได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดหัวข้ออบรมที่น่าสนใจ พร้อมกับกำหนดให้มีการจัดสัมมนานอกสถานที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน เพิ่มความสุข

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ จึงมีภารกิจหลักในการดูแลรักษา และส่งมอบการบริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐาน ยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ (International Patient Safety) พร้อมให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง (Care) ดังนั้นบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญในด้านการบริการที่ผู้รับบริการควรได้รับดังนี้

ด้านการรับรองคุณภาพด้านการรักษาและการให้บริการ

 • การรับรองมาตรฐานจาก JCI (The Joint Commission International) ประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ทั่วโลกนำไปประยุกต์ใช้
 • การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (Hospital Accreditation - HA)
 • การรับรองคุณภาพระบบบริหารงานและคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation - LA) โดยสภาเทคนิคการแพทย์
 • การรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร จากกรมอนามัย
 • การรับรองการดำเนินการบริหารจัดการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น จากบริษัทกลาง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเริ่มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัย

ด้านการสรรหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถ

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ มีการทวนสอบประวัติการทำงาน และความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขา เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่า การรักษาพยาบาลเป็นไปด้วยความปลอดภัย

ด้านการจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

บริษัทฯ มีคณะทำงานที่รับผิดชอบในการจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้ในโรงพยาบาล โดยคณะทำงานนี้จะประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิค และผู้เกี่ยวที่เกี่ยวข้องการการใช้ยาและเวชภัณฑ์ในผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ เพื่อค้นหาและตรวจสอบคุณสมบัติของยาและเวชภัณฑ์ที่จะนำมาใช้ ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสม รวมถึงการติดตามข่าวสารการเรียกคืนยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้ จากบริษัทผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงก่อนถึงตัวผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ

ด้านการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ

บริษัทฯ กำหนดให้มีแผนกเครื่องมือแพทย์ เพื่อจัดหา คัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตลอดจนดูแลเรื่องการบำรุงรักษาให้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ทุกชิ้นพร้อมใช้และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีระบบตรวจสอบการเรียกคืนเครื่องมือแพทย์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ

ด้านการจัดส่งบุคลกรทางการแพทย์เข้าอบรม

บริษัทฯ สนับสนุนและจัดให้บุคลากรได้รับการอบรมในด้านต่างๆ ตามลักษณะงานของแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

ด้านการให้ความรู้และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ

บริษัทฯ มีแนวทางในการให้ความรู้และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจก่อนการรักษา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้รับบริการเสมอ และมีการทบทวนความเข้าใจกับผู้รับบริการทุกครั้งหลังจากที่ได้ให้ข้อมูลแล้ว

ด้านการบริหารความพันธ์กับผู้มารับบริการ

บริษัทฯ มีการติดตามผลการรักษาผ่านการนัดหมายพบแพทย์เพื่อดูอาการ และมีการสอบถามผลการรักษาและความพึงพอใจในการรักษาอยู่เป็นประจำ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงให้การบริการให้ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีแผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อรับผิดชอบวางแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และคอยกำกับดูแลและตรวจสอบการทำงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้มีการจัดให้มีคณะทำงานย่อย เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับพนักงานทุกคนในบริษัทฯ เพื่อสร้างความตระหนักและการลงมือทำ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 • ส่งพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงเข้าร่วมอบรมด้านการประหยัดพลังงานพร้อมนำกลับมาวางแผนและประยุกต์ใช้ในแต่ละสาขาของบริษัทฯ
 • รณรงค์พนักงานทุกท่านให้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมภายในประจำปี
 • สานต่อโครงการคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานภายในของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
 • มุ่งเน้นการลดการใช้ถุงพลาสติก และหลอดดูดน้ำ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การลดการใช้ถุงหิ้วที่ใช้สำหรับใส่ยาในผู้ป่วยเรื้อรังที่มีการรับยาเป็นจำนานมาก ด้วยการแจกถุงผ้า และให้ทางผู้ป่วยนำถุงผ้าใบเดิมกลับมาใช้ซ้ำในการรับยา
 • ลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกภายในโรงพยาบาลด้วยการรณรงค์ให้พนักงานทุกคน มีแก้วน้ำดื่มเป็นของตัวเอง และได้รับส่วนลดจากร้านขายเครื่องดื่มของโรงพยาบาลหากพนักงานนำแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้ เป็นต้น

บริษัทฯ สนับสนุนให้ทุกสาขาของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีการดูแลและส่งเสริมสิ่งแวดล้มอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการดำเนินงานในกระบวนการปกติของบริษัทฯ โดยปี 2562 ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลได้เข้าร่วมกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 • เข้าร่วมกิจกรรมคืนลานสู่ป่า ในโครงการเพื่อผู้พิทักษ์ปี 5 คืนผืนป่าดงพญาเย็น ผืนป่ามรดกโลกอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ภายใต้ระบบ การจัดการพื้นที่กับภารกิจของหน่วยงานและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี
 • ร่วมปลูกป่าในโครงการวันแม่แห่งชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 กับ อบต.หัวสำโรง และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุนชนหรือสังคม โดยใช้ความสามารถหลักขององค์กรในการบริการด้านสุขภาพ มาเป็นหลักสำคัญในการช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งการพัฒนาชุมชนหรือสังคมด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการให้การดูแลรักษาพยาบาลที่มีให้ผู้ป่วยมีชีวิตรอดอย่างไม่มีความผิดปกติ หรือสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ต่อไปโดยไม่เกิดความพิการ ถือเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ยึดถือและดำเนินการมาตลอด 30 ปี

“ศูนย์ทารกเกิดวิกฤติ” หนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ที่ผู้ก่อตั้งมีความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพขึ้นมา เพื่อให้บริการดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่อยู่ในภาวะวิกฤติ หรือทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง ให้รอดชีวิต โดยปราศจากโรคแทรกซ้อน หรือป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนให้น้อยที่สุด ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤติ เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2545 ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ ที่สามารถนำพาประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืนได้ ประกอบกับความขาดแคลนโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ และปัญหาด้านสุขภาพของคุณแม่ตั้งครรภ์ จึงถือเป็นจุดกำเนิด จนถึงปัจจุบันกว่า 18 ปี ที่แพทย์ พยาบาล และทีมดูแล ได้สั่งสมประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ จนเป็นที่ยอมรับและได้รับไว้วางใจให้เป็นศูนย์สำรองเตียงทารกแรกเกิดวิกฤติในภาคตะวันออก จากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับช่วยเหลือทารกแรกเกิดวิกฤติให้รอดชีวิต และเติบโตได้อย่างปกติ เติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับทุกคนในครอบครัว โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกำไร เพราะตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

และสำหรับกิจกรรมการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมอื่นๆ ใน ปี 2562 ที่ผ่านมา มีดังนี้

การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

โครงการ “World Heart Day & Heart Heroes ปี4” เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานพลังใจ คนไทยหัวใจแข็งแรงและลดอัตราการสูญเสียด้วยการสร้างฮีโร่ช่วยชีวิตผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้มีการหายใจและเพื่อไหลเวียนกลับสู่สภาพเดิมก่อนนำส่งโรงพยาบาล โดยปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้รณรงค์ให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพหัวใจในชื่องาน "Step and Run for Heart 2019" ด้วยการเดินหรือวิ่งเพียงวันละนิดในทุกที่ทุกเวลาระยะทางจากการเดิน/วิ่งทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค ให้กับโครงการ10,000 ดวงใจเพื่อพ่อหลวง

กิจกรรม “สนุก สมาธิ สตรอง เล่นให้ลูกฉลาด” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ความรู้แก่คุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองที่สนใจ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก พร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างการเติบโตให้เด็กผู้เป็นอนาคตของประเทศ ด้วยการแสดงความสามารถ, การประกวดหนูน้อยสุขภาพดี, พร้อมทั้งกิจกรรม D.I.Y ต่างๆ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมเสวนาเรื่อง “มะเร็ง รู้ทัน รักษาได้” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ที่จัดขึ้นในหัวข้อ “อยู่กับมะเร็งให้มีความสุข” เพื่อให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ เนื่องจากสภาพแวดล้อมและรูปแบบการดำเนินชีวิตในปัจจุบันส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ง่ายขึ้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจ และรับมือกับโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

โครงการ “Mother Class รอบรู้ คู่ครรภ์” เพื่อเตรียมความพร้อมในการคลอดบุตร การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องระหว่างตั้งครรภ์ เรียนรู้และพัฒนาการของทารก พร้อมทั้งการให้ความรู้โดยแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อต่างๆ และสาธิตการดูแลลูกน้อยจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเด็ก เพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถในการดูแลลูกน้อยและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพในสถานประกอบการโดยรอบบริเวณที่ตั้งของโรงพยาบาล โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในที่ทำงาน และการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งในชีวิตประจำวันของเรานั้น ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในที่ทำงาน อย่างน้อยคนละ 8 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้นการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือชีวิต และการป้องกันโรคในสถานประกอบการต่างๆ จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางบริษัทฯ เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ขึ้นได้ บริษัทฯ ได้มีการออกแบบหัวข้อในการบรรยายให้เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ และบรรยายโดยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว

การให้ความรู้ด้านสุขภาพผ่านทาง Social Media บริษัทฯ ได้มีการจัดทำ VDO และ Info graphic ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ผ่านช่องทาง Social Media ที่เป็นสาธารณะ สามารถเข้าถึงได้ง่าย ได้แก่ You tube และ Facebook Fan page เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจหรือต้องการศึกษาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผ่านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ถึงข้อมูลได้

เสริมสร้างสัมพันธ์ในชุมชน

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในชุมชนด้วยการทำกิจกรรมที่ทางชุมชนได้จัดขึ้น ในปี 2562 บริษัทฯได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในชุมชน ดังนี้

โครงการ “อิ่มบุญสุขใจ ห่างไกลไข้หวัดใหญ่" ปีที่ 2 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้กับพระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆ ในชุมชน เพื่อป้องกันโรคให้กับพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ที่มาทำบุญ ซึ่งอาจจะได้รับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้

โครงการ วันห่วงใย ผู้สูงอายุ ชาวบางแก้วประจำปี 2562 นำโดยพยาบาลและเภสัช ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุใส่ใจดูแลสุขภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสานสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

โครงการ "คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 17" โดยร่วมกับ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยการออกหน่วยตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสปากน้ำ ให้กับประชาชนทั่วไป ที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการสืบทอดพระพุทธศาสนา ด้วยการแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดบางโฉลงใน อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรตลอดไปและเป็นการปลุกจิตสำนึกให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา

โครงการสนับสนุนออกหน่วยปฐมพยาบาลและตรวจสุขภาพเบื้องต้นในกิจกรรมต่างๆในชุมชน ได้แก่ การออกหน่วยให้บริการปฐมพยาบาลและตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนทั่วไปในงานเทศกาลต่างๆ, การร่วมทำกิจกรรมซ้อมอัคคีภัยกับสถานประกอบการหรือสถานที่สำคัญในชุมชน, ออกหน่วยปฐมพยาบาลฉุกเฉินในกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น ที่จัดขึ้นในพื้นที่ให้บริการ เป็นต้น

สร้างเสริมสังคมคุณภาพด้วยการช่วยเหลือแบ่งปัน

นอกจากการช่วยเหลือสังคมโดยใช้ความสามารถหลักขององค์กรในการบริการด้านสุขภาพแล้ว บริษัทฯ ยังเข้าใจถึงความต้องการด้านอื่นๆในสังคม ที่บริษัทฯ มีความสามารถในการช่วยเหลือแบ่งปันได้ ผ่านสิ่งของเครื่องใช้ เงินบริจาค รวมถึงแรงกายแรงใจที่มาจากผู้บริการและพนักงานของบริษัทฯ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีกิจกรรมการช่วยเหลือแบ่งปันสังคมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุปาบึก ผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือสำนักนายกรัฐมนตรี ในรายการ "รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้" , โครงการเปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานในบริษัทฯ ทำบุญวันเกิดด้วยการทำความดีช่วยเหลือสังคม เช่น การทำความสะอาดวัดหรือโรงเรียน มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ หรือผู้ด้อยโอกาส รวมถึง การนำอาหารและอุปกรณ์ยังชีพมอบแก่พี่น้องประสบภัยน้ำท่วมทางภาคอีสาน เป็นต้น

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พศ.2542 ได้ให้คำนิยามคำว่า "นวัตกรรม" ไว้ว่า สิ่งที่ทำขึ้นใหม่ หรือแปลกจากเดิม ซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการหรืออุปกรณ์ จากคำกัดความนี้ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ถือเป็นนวัตกรรมทางความคิดและวิธีการที่แตกต่างจากเดิม โดยมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต มาใช้ในการสร้างพฤติกรรมใหม่ให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีความจำเป็นต้องทานยาติดต่อกันเป็นเวลานาน ในบางรายหากไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาจจะต้องทานยาตลอดชีวิต นอกจากนี้ในผู้ป่วยบางรายจะต้องทานยาเป็นจำนวนมากในแต่ละครั้ง ภายใต้โครงการ NCDs Group Therapy 2019 มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ป่วยโรคเรื้อรังของโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ลดทานยาในชีวิตประจำวัน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ได้แก่ การเลือกรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย ผ่านการทำกิจกรรมให้ความรู้โดยสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล โภชนาการ กายภาพบำบัด พร้อมการสร้างกลุ่มสำหรับติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผ่านแอปพลิเคชั่น ที่มีสหวิชาชีพคอยให้คำปรึกษา และจากการดำเนินการในผู้ป่วยกลุ่มแรก จำนวน 150 ราย ช่วงเดือนมีนาคมถึงธันวาคม 2562 พบว่าผู้ป่วยคงเหลือผู้ป่วยจนจบโครงการทั้งหมด 93 ราย และมีผู้ป่วย 13 รายที่สามารถหยุดยาได้ ซึ่งคิดเป็น 14% สำหรับผู้ป่วยที่เหลือที่เข้าร่วมโครงการมีผลเลือดที่ดีขึ้น และสามารถลดการใช้ยาลงได้ถึง 41% แต่อย่างไรก็ดีทางบริษัทฯ ยังคงต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานต่อไปอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้

สำหรับการเผยแพร่นวัตกรรมความรู้ด้านวิชาการทางการแพทย์ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ ถือเป็นหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในสังคมด้วยการเผยแพร่ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของนายแพทย์วิชิต ศิริทัตธำรง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมมือและจุลศัลยกรรม และทีมแพทย์ Orthopedics ที่ได้สั่งสมมาจากการรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก เนื่องด้วยโรงพยาบาลตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือพื้นที่โรงงาน ทำให้มีผู้รับบริการมากกว่าพื้นที่อื่นๆ ประกอบกับการคิดค้นวิธีการรักษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีที่สุด โดยการรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกเข้าฝึกอบรมรมและดูงาน ในสาขาศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญและประสบการณ์นี้ แพทย์ที่ผ่านการอบรมไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติงานอยู่กับกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ การอบรมที่ไม่มีข้อผูกพันอันใด แพทย์ทุกท่านสู่พื้นที่ให้บริการต่างๆ นอกเหนือจากจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในประเทศไทย ที่ประสบอุบัติเหตุต่างๆ รอดพ้นจากความพิการที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียอวัยวะ ทำให้ชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น กลับไปทำงานได้ปกติ ลดปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการไร้ความสามารถของผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยในปี 2562 ที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ความรู้ให้แพทย์ จำนวนทั้งหมด 5 ท่าน จาก อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ อนุสาขาศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า