นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์

 • กรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการผู้จัดการ 

คุณวุฒิการศึกษา:

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรธรรมาภิบาลผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่น 1 สถาบันพระปกเกล้า 2555
 • Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors
 • หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยขั้นสูง (วปส.) รุ่นที่ 4/2557
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม(นมธ.) รุ่นที่ 5
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส) รุ่นที่ 3
 • Global Business Leaders รุ่นที่ 1
 • การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 4

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

 • 253,670,200 หุ้น (2.31%)

ประสบการณ์ทำงาน:

2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทยแอมดอน จำกัด
2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลชีวารัตน์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จำกัด
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จำกัด
2547- ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
2547- ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกด
2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไทยแอมดอน จำกัด