คุณศุภโชค โรจน์ชีวิน

  • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา:

  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • TLCA IR Conference 2019: “Engaging your stakeholders through effective communications" September 16,2019

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน:

2557 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)