นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์

  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา:

  • ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Audit Committee Program (ACP) Class 41/2012 Thai Institute of Directors
  • Director Accreditation Program (DAP) Class 97/2012 Thai Institute of Directors
  • Role of the Chairman Program (RCP) Class 37/2015 Thai Institute of Directors

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน:

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับกิจการที่ดี,  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการแข่งม้า ราชกรีฑาสโมสร (RBSC)
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการอำนวยการแข่งม้า ราชกรีฑาสโมสร (RBSC) 
2561 - ปัจจุบัน นายทะเบียน สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ)
2558 - ปัจจุบัน  นายกสมาคม สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด  (มหาชน)
2532 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด  (มหาชน)