16
ธ.ค. 2564
ขอเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
07
ธ.ค. 2564
แจ้งวันหยุดประจำปี 2565
12
พ.ย. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12
พ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12
พ.ย. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
13
ส.ค. 2564
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11
ส.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11
ส.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11
ส.ค. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
11
ส.ค. 2564
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10
มิ.ย. 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของ บริษัท รวมแพทย์แม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
14
พ.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564