จากความหวังที่หลายคนทั่วโลกได้วาดไว้ในช่วงปลายปี 2563 ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปี 2564 แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นไปตามที่หวัง โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาทั่วโลกยังคงต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลให้มีจํานวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นในแต่ละวัน ทั้งที่ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาทั่วโลกได้ร่วมกันคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อต่อสู้ และการป้องกันการแพร่ระบาด รวมถึงร่วมกันปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวันแบบ New normal แล้วก็ตาม แต่การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยหากจะย้อนเวลานึกถึงเหตุการณ์ในปี 2564 ของประเทศไทย ช่วงเดือนสิงหาคมมีสถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดถึง 23,418 คนต่อวันและเสียชีวิตสูงสุด 312 คนต่อวัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนัก กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ระดมกําลังบุคลากรด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงแรมเปิด Hospitel เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียว และร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการสร้างโรงพยาบาลสนามเฉพาะทางด้านการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 สําหรับผู้ป่วยสีเหลือง และสีแดง ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลสนาม CP WHA จุฬารัตน์ สามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงสุดถึง 600 เตียง ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนในประเทศไทยให้ก้าวผ่านภาวะวิกฤตในปี 2564 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

นอกจากภารกิจในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 แล้ว ยังมีอีกหนึ่งภารกิจสําคัญที่กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้ร่วมดําเนินการเพื่อให้ประเทศไทยของเราข้ามผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดคือการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนทั่วไป โดยกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้เข้าร่วมกับสํานักงานประกันสังคมในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับผู้ประกันตนในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งสิ้นจํานวน 13 จุด และเปิดจุดฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปในแต่ละสาขาของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ อีก 4 จุด รวมถึงร่วมมือกับองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการช่วยฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเร่งการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน หยุดการแพร่ระบาด ให้ประเทศสามารถกลับมาเดินหน้าต่อ ได้อย่างปกติ โดยเร็วที่สุด

สําหรับการดําเนินงานที่ถือเป็นการเริ่มต้นบทบาทใหม่ที่สําคัญของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ในปีนี้ คือ การจับมือกับภาครัฐร่วมกันให้บริการทางด้านสาธารณสุขในหลายโครงการ โดยเริ่มจากการเข้าดําเนินงานในโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการ และดําเนินการในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจําปี 2564 ในเดือนมกราคม จากนั้นเดือนเมษายน ได้เริ่มดําเนินงานในศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสิรินธร และเริ่มดําเนินการในศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสมุทรปราการ ในเดือนกันยายน ก่อนปิดปีด้วยการเตรียมการดําเนินงานในศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลระยอง ที่เริ่มให้บริการต้นปี 2565

จากเหตุการณ์ทั้งหมดในปี 2564 นี้ ผมต้องขอบคุณคณะกรรมการบริหาร สําหรับกลยุทธ์ในการดําเนินงานทั้งตามแผนที่วางไว้ และนอกแผนที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ ขอบคุณแพทย์ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และพนักงานทุกระดับ ที่ร่วมแรงร่วมใจ ในปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ผู้รับบริการทุกคน ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ขอบคุณคู่ค้าที่เข้าใจถึงสถานการณ์และช่วยเหลือกันและกันมาโดยตลอด ขอบคุณผู้รับบริการทุกคนที่ไว้วางใจให้เราดูแลในยามเจ็บป่วย และขอบคุณคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เชื่อมั่นสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่มโรงพยาบาลรัตน์เสมอมา สุดท้ายนี้ผมในนามของประธาน กรรมการบริหาร ขอยืนยันว่า CHG จะดําเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมพัฒนาความสามารถของทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบการบริการด้านสุขภาพให้ทุกคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร