สำหรับเป้าหมายและทิศทางใน 3-5 ปีข้างหน้าของ CHG เรายังคงใช้กลยุทธ์ด้านการเติบโต โดยการขยายสาขาในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะทางมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป

ในปี 2562 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG) ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะไม่ค่อยดีนัก โดยมีอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเติบโตที่ร้อยละ 2.4 ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภาพรวม แต่เราก็สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ด้วยอัตราการเติบโตของรายได้อยู่ที่ 17% และอัตราการกำไรสุทธิอยู่ที่ 14% ซึ่งแสดงให้ถึงการทำงานอย่างหนักของคณะผู้บริหารและพนักงานชาวจุฬารัตน์ทุกคน ผมขอขอบคุณทุกท่านใน ณ ที่นี้

ตลอด 31 ปีที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งที่ CHG ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน คือ การคำนึงถึงความพึงพอใจและความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ จะเห็นได้จากการที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในมาตรฐาน JCI และ HA ตามลำดับ นอกจากนี้ CHG ยังคำนึงถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ ในการช่วยเหลือให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้โดยง่าย ผ่านการเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาประกันสังคม ซึ่งในปีนี้โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้โล่ประกาศเกียรติคุณสถานพยาบาลในดวงใจ จากสำนักงานประกันสังคมหนึ่งในคู่ค้าภาครัฐที่เราให้ความร่วมมือในการดูแลผู้ประกันตนอย่างดีตลอดมา

จากการดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และมีธรรมาภิบาล ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากทุกฝ่าย ส่งผลให้กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีผลการดำเนินงานที่ดี และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ CHG ได้รับรางวัล Thailand Top Corporate Band Value หมวดการแพทย์ประจำปี 2562 จากคณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงแบรนด์ที่มีคุณค่าและสามารถสร้างความยั่งยืนในระยะยาว ผ่านผลการวิจัยจากการคำนวนมูลค่าแบรนด์องค์กร โดยคุณสมบัติของบริษัทที่เข้าเกณฑ์การได้รับรางวัลจะต้องมีมูลค่าแบรนด์องค์กรตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป มีผลงานการดำเนินงานในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 3 ปี และมีคะแนนจากมาตรวัดธรรมาภิบาลของ IOD ตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป จากเกณฑ์การคัดเลือกที่ประเมินเราทั้งในด้านความสามารถในการดำเนินธุรกิจร่วมกับการมีธรรมาภิบาลในการบริหารงานนี้เอง รางวัลนี้จึงเป็นหนึ่งในรางวัลอันภาคภูมิใจของพวกเราชาว CHG

สำหรับเป้าหมายและทิศทางใน 3-5 ปีข้างหน้าของ CHG เรายังคงใช้กลยุทธ์ด้านการเติบโต โดยการขยายสาขาในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะทางมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้ความแข็งแกร่งในการบริหารจัดเครือข่าย พร้อมกับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เราเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายังไม่มองข้ามในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วย อำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ และพัฒนาศักยภาพระบบงานภายในให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าจะอีกกี่ปีข้างหน้าเรายังคงยึดมั่นดำเนินการต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด คือการดำเนินธุรกิจบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม

สุดท้ายนี้ ผมในฐานะประธานกรรมการบริหารขอเป็นตัวแทนของพวกเราชาวจุฬารัตน์ ขอขอบคุณผู้รับบริการทุกท่าน ที่ไว้วางใจให้กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ดูแลในยามเจ็บป่วย และไว้ใจเราในการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคภัย ขอขอบคุณคู่ค้าทุกรายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันดูแลผู้รับบริการทุกท่านของเราอย่างดีเสมอมา ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เชื่อมั่นในกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เราขอสัญญาว่า เราจะร่วมกันตั้งใจทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้และเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียในทุกฝ่าย

นพ.กำพล พลัสสินทร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร