ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท: บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท: 0107547000656
ประเภทธุรกิจ: โรงพยาบาลเอกชน
ทุนจดทะเบียน: 1,100 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า 1,100 ล้านบาท
จำนวนหุ้นสามัญ: 11,000,000,000 หุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
ปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใยประเทศไทย: 16 พฤษภาคม 2556
รอบปีบัญชี: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
เว็บไซต์: www.chularat.com
E-mail address: chularat3@chularat.com
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เลขที่ 88/8-9 หมู่ 11 ถนนเทพารักษ์ ก.ม. 14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 02-033-2900 – 99
โทรสาร: 02-769-2967