โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ“ดีมาก (4 ดาว)” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559-2564 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย ภายใต้สนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย