1. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นอย่างไร
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างเป็นรูปธรรม โดย “จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลมากกว่านโยบาย ตามตารางด้านล่าง
รายการ หน่วย ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 2560 2561
อัตราการจ่ายเงินปันผล % 70 70 87
ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆได้ที่ http://investor.chularat.com/en/publications/investor-kits
บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จำกัด โทร. 02-229-2888
ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นได้กับ บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โทร. 02-229-2888
ในการโอนหุ้น ผู้รับโอนหุ้นต้องติดต่อ บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โทร. 02-229-2888 เพื่อกรอกแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้น (TSD-101) พร้อมแนบใบหุ้นที่มีการสลักหลังลงนามทั้งผู้โอนและผู้รับโอน และแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอนพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร หรือหนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ของผู้โอนและผู้รับโอน

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.set.or.th/tsd/en/service/service_form.html
กรณีใบหุ้นหายจะต้องทำอย่างไร ท่านต้องติดต่อ บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โทร. 02-229-2888 เพื่อกรอกแบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (TSD-102) และยื่นหลักฐานดังนี้
 1. เอกสารสำเนาใบแจ้งความที่สถานีตำรวจ ระบุชื่อผู้ถือหุ้น เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้น ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวสามารถสอบถามได้ที่ บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
 3. หนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.set.or.th/tsd/en/service/service_form.html
ทายาทจะต้องยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อจัดตั้งผู้จัดการมรดก เมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้วให้ติดต่อ บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โทร. 02-229-2888 เพื่อยื่นหลักฐานดังนี้
 1. กรอกแบบคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดก (TSD-103) พร้อมลงชื่อผู้จัดการมรดก
 2. สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกทุกหน้า
 3. สำเนาใบมรณะบัตร ผู้จัดการมรดกลงนามรับรองความถูกต้อง
 4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
 5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับโอน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
 6. หนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ของผู้จัดการมรดกและผู้รับโอน
 7. ใบหุ้นฉบับจริง โดยผู้จัดการมรดกลงนามในช่องผู้โอน และผู้รับโอนลงนามในช่องผู้รับโอน
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.set.or.th/tsd/en/service/service_form.html
ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ที่อยู่ กับบจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โทร. 02-229-2888 โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น (TSD-301) ทั้งนี้ ท่านจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.set.or.th/tsd/en/service/service_form.html
ท่านต้องติดต่อ บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯโทร. 02-229-2888 เพื่อกรอกใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผลฯ (TSD-202) พร้อมลงชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีที่ปรากฏชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ถือหุ้นเท่านั้น

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.set.or.th/tsd/en/service/service_form.html
 • งบการเงินรายไตรมาส - ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
 • งบการเงินประจำปี - ภายใน 60 วันนับแต่นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ “CHG” เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ถือหุ้นท่านสามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านบริการของบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง
https://www.settrade.com/C00_BeginnerRedirect.jsp?txtPage=beginnerZone/th/beginner-broker-list.html
ติดต่อกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2009-9999
ท่านสามารถมอบฉันทะ (มอบอำนาจ) ให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแทนได้ โดยกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม
สามารถติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท ได้ที่
โทร 02-033-2900 ต่อ 3325 หรือ อีเมล: companysecretary@chularat.com