กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์กับความรับผิดชอบต่อสังคม

จากความตั้งใจเมื่อ 34 ปีที่ผ่านมา ของนายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ และทีมแพทย์ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เพื่อหวังให้เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งเวลาเจ็บป่วยของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวก จนถึงปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ทีมแพทย์ และพนักงานของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ยังคงไม่ละทิ้งความตั้งใจเดิมที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการให้มีความเป็นเลิศ ในราคาที่เหมาะสมเข้าถึงได้ เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับผู้ป่วยทั้งในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี และระยอง ด้วยการให้บริการโรงพยาบาลทั้งหมด 9 สาขาและ 5 คลินิก ซึ่งพร้อมดูแลประชาชนในทุกระดับ อีกทั้งยังคงให้ความสำคัญต่อการดูแลสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดมา

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดเป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร “iCare” (Integrity & Accountability) คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใส ด้วยการรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ

บริษัทฯ กำหนดห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทต่อผู้อื่นโดยมิชอบ และไม่ให้ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันเสรี ไม่ผูกขาดทางการค้าด้วยกำหนดแนวทางปฏิบัติในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส ด้วยวิธีการสรรหาคู่ค้าที่เป็นธรรม ได้แก่ การจัดประมูล ที่มีทั้งในส่วนของโครงการก่อสร้าง และการประมูลยาและเวชภัณฑ์ การเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆเสนอสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการจัดซื้ออื่นที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจทั่วไป โดยทางบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้กระบวนการจัดซื้อจะต้องมีคู่เปรียบเทียบนำเสนอแนบการพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง

บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ วงเงินอนุมัติ และขอบเขตการตัดสินใจตามตำแหน่งหน้าที่และลำดับขั้นที่สามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้

บริษัทฯ มีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถเรียกดูประวัติการสั่งซื้อย้อนหลังได้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าและบริการ

บริษัทฯ มีการจัดทำสัญญาเพื่อสร้างความมั่นใจและแสดงถึงโปร่งใสให้กับคู่ค้า พร้อมปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า รวมถึงร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันการเกิดความเสียหายในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

บริษัทฯ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการกำหนดให้จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ รูปแบบตัวอักษรต่างๆ พร้อมมีบทลงโทษของผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems Security Policy)

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย รวดเร็ว ได้มาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม

บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่แฝงไว้ด้วยการโฆษณาเกินจริง

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ความไม่พอใจที่อาจเกิดขึ้น พร้อมจัดให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนต่างๆ

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ไม่มีละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีนโยบายในการส่งเสริมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นได้ในองค์กร บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกลไกการป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยวางแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและร่วมต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

การประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้มีการประกาศถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การอบรมพนักงาน ระบบอินทราเน็ท เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติ

การติดข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูล

บริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัทติดตามข่าวสารด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เผยแพร่จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่เป็นประจำ พร้อมทั้งมีการแจ้งต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบเพื่อเป็นกรณีศึกษาในประเด็นด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

การประเมินความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มีการประชุมหารือการเกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมจัดทำการประเมินความเสี่ยง และวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจขึ้น โดยผ่านการกลั่นกรองในคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำสู่การพิจารณาในคณะกรรมการความเสี่ยงของบริษัทฯ

การควบคุมและป้องกันความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มีการกำหนดให้แผนกตรวจสอบภายใน ติดตามแผนงานตามการประเมินความเสี่ยงที่จัดทำขึ้น รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานที่ประสิทธิภาพและโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม

บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การเข้าทำสัญญา การเบิกจ่ายเงิน โดยกำหนดวงเงินอำนาจอนุมัติและวัตถุประสงค์ในการทำรายการ ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบที่ชัดเจนพร้อมมีระบบการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูลรวมถึงกระบวนการอื่นภายในที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติและเพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส

การรายงานความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อรับฟังการรายงานผลการตรวจสอบ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมวางแผนร่วมกันในการป้องกัน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น สำหรับพนักงานในองค์กร และบุคคลทั่วไป หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปทางการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรหัสการเข้าถึงเฉพาะบุคคล จึงสามารถป้องกันและคุ้มครองผู้รายงานหรือร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน เบอร์ติดต่อ E-mail Address
แผนกตรวจสอบภายใน 02 033 2900 ต่อ 5090 internalaudit@chularat.com
คณะทำงานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 02 033 2900 ต่อ 3325 anticorruption@chularat.com
เลขานุการบริษัท 02 033 2900 ต่อ 3325 companysecretary@chularat.com

แนวทางปฏิบัติในกรณีมีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีมีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต ให้คณะทำงานได้มีการตรวจสอบ หาข้อมูลประกอบ โดยยึดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีร่วมกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานสิ่งที่พบต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนทันเวลา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และหากบุคลากรในบริษัทท่านใดที่มีการกระทำที่ฝ่าฝืนนโยบายบริษัท หรือมีการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณตามสถานะที่ดำรงอยู่ บริษัทฯจะพิจารณาดำเนินการตามแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น ทั้งทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดถึงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะทำงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มีคณะทำงานรับผิดชอบดูแลด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยกรณีที่มีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตเข้ามาผ่านทางช่องทางที่กำหนด คณะทำงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ โดยเก็บรักษาความลับของข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล) เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และหากมีการเปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส คณะทำงานที่ดูแลเรื่องนี้จะต้องได้รับบทลงโทษตามวินัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญใน สิทธิมนุษยชน ซึ่งหมายถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของทุกคน ที่เท่าเทียมกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ไม่มีการแบ่งแยกสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ ฐานะทางสังคม ความพิการ ผู้ป่วยหรือเป็นโรค โดยมุ่งเน้นทั้งในสิทธิมนุษยชน และสิทธิของผู้ป่วย โดยกำหนดเป็นค่านิยมขององค์กร “iCare” (International Patient Safety & Respect) คำนึงถึงการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมเสมอภาค และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ และให้เกียรติและเคารพในความเป็นบุคคลในตัว ผ่านการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกรุ่น เพื่อให้พนักงานทุกคนที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ได้รับทราบ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ยึดมั่นสิทธิผู้ป่วยเป็นหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยการบรรจุเข้าเป็นหนึ่งในหัวข้อของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ ถึงสิทธิของผู้ป่วย พร้อมมีการจัดทำประกาศสิทธิผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยได้รับทราบถึงสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึงตามจุดบริการต่างๆ

บริษัทฯ จัดให้มีสถานที่เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาตามความเชื่อที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งผู้รับบริการและพนักงาน พร้อมทั้งจัดให้พนักงานสามารถลาบวชเพื่อไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้

บริษัทฯ มีการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ โดยทางกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้มีนโยบายและข้อปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อใช้กับพนักงานทุกคนภายในโรงพยาบาล ซึ่งในส่วนของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ ทางโรงพยาบาลจะทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System) ซึ่งในระบบจะมีการกำหนดรหัสผ่าน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ โดยการกำหนดรหัสผ่านจะแบ่งตามส่วนงานที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ

บริษัทฯ มีการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยนโยบายของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลทุกคนมีหน้าที่ดูแลรักษาความลับส่วนบุคคลของพนักงานทุกคนและข้อมูลอื่นๆในระบบสารสนเทศที่ตนเองดูแลอยู่ พร้อมรักษาสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของพนักงานทุกคน ซึ่งแผนกบุคคลจะมีการจัดเก็บแฟ้มประวัติและข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเอกสารในตู้เอกสารที่มีความปลอดภัยสูง มีการใส่กุญแจเพื่อป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลทั่วไป สำหรับส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะมีการกำหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงข้อมูล

บริษัทฯ มีระบบรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งบริเวณโรงพยาบาล จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทั่วบริเวณโรงพยาบาลและจุดที่ลับสายตา เพื่อให้ผู้รับบริการและพนักงานทุกคน เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยทั้งทางทรัพย์สิน ร่างกายและจิตใจ ทุกครั้งที่เข้ามารับบริการหรือทุกครั้งที่เข้ามาทำงาน

บริษัทฯ มีกล่องรับข้อร้องเรียนจากผู้มารับบริการ เมื่อผู้มารับบริการรู้สึกว่าถูกละเมิดสิทธิ หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อหาหนทางแก้ไขและเยียวยา และจัดให้แผนกบุคคลรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากพนักงานทุกคนเกี่ยวกับสิทธิที่พนักงานพึงได้รับ หรือการกระทำต่างๆที่พนักงานรู้สึกว่าถูกละเมิดสิทธิ เพื่อนำมาแก้ไข และพัฒนาการบริหารงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ปราศจากการใช้แรงงานเด็ก

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีบังคับ ข่มขู่ พร้อมทั้งให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการออกแบบการทำงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าจ้างและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ผ่านการบริหารค่าตอบแทนที่มีการประเมินจากความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ จัดให้มีค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินเพื่อให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน รวมทั้งมีการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้ในตลาด

บริษัทฯ มีการดูแลสุขภาพของพนักงานทุกคน ผ่านการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำทุกปี ตามรายการที่เหมาะสมกับเพศ อายุและลักษณะการทำงาน ทั้งนี้ในกรณีที่พบผลตรวจสุขภาพผิดปกติ ทางบริษัทฯ จัดให้มีการรักษาพยาบาล และจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะกลุ่มให้กับพนักงานได้เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น ลดการทานยาที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เช่น โครงการปรับพฤติกรรมการทานอาหารและออกกำลังกายในกลุ่มที่มีผลตรวจค่าน้ำตาลหรือไขมันสูงเกินกว่าค่าปกติ, โครงการเลิกบุหรี่ เป็นต้น

บริษัทฯ ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงานในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน และจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้คอยดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน รวมถึงการดูแลเรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ วางแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อัคคีภัย และความพร้อมและความปลอดภัยจากระบบสาธารณูปโภค พนักงานทุกคนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภัย

สำหรับปี 2563 ที่ผ่านมา บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ถือเป็นหนึ่งกำลังสำคัญของประเทศในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักทั่วโลก บริษัทได้จัดทำประกันภัยให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยง และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล” (Personal Protective Equipment, PPE) ให้กับบุคลากรได้สวมใส่ขณะปฏิบัติงาน อีกทั้งจัดพื้นที่การให้บริการให้เหมาะสม สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกคนด้วยการทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ภายในโรงพยาบาลทุก 30 นาที พนักงานทุกคนมั่นใจได้ว่าสถานที่ทำงานมีความปลอดภัยปราศจากเชื้อไวรัส

บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดหัวข้ออบรมที่หน้าสนใจ พร้อมกับกำหนดให้มีการจัดสัมมนานอกสถานที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน เพิ่มความสุข

ภารกิจหลักของบริษัทฯ คือให้การดูแลรักษา และส่งมอบการบริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐาน ยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ (International Patient Safety) พร้อมให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง (Care) ดังนั้นบริษัทฯจึงได้ให้ความสำคัญในการบริการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ดังนี้

ด้านการรับรองคุณภาพด้านการรักษาและการให้บริการ

 • การรับรองมาตรฐานจาก JCI (The Joint Commission International) ประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ทั่วโลกนำไปประยุกต์ใช้
 • การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (Hospital Accreditation - HA)
 • การรับรองคุณภาพระบบบริหารงานและคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation - LA) โดยสภาเทคนิคการแพทย์
 • การรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร จากกรมอนามัย
 • การรับรองการดำเนินการบริหารจัดการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น จากบริษัทกลาง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัย

ด้านการสรรหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถ

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ มีการทวนสอบประวัติการทำงาน และความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขา เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่า การรักษาพยาบาลเป็นไปด้วยความปลอดภัย

ด้านการจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

บริษัทฯ มีคณะทำงานที่รับผิดชอบในการจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้ในโรงพยาบาล โดยคณะทำงานนี้จะประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิค และผู้ที่เกี่ยวข้องการใช้ยาและเวชภัณฑ์ในผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ เพื่อค้นหาและตรวจสอบคุณสมบัติของยาและเวชภัณฑ์ที่จะนำมาใช้ ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสม รวมถึงการติดตามข่าวสารการเรียกคืนยาและเวชภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ จากบริษัทผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงก่อนถึงตัวผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ

ด้านการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ

บริษัทฯ กำหนดให้มีแผนกเครื่องมือแพทย์ เพื่อจัดหา คัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตลอดจนดูแลเรื่องการบำรุงรักษาให้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ทุกชิ้นพร้อมใช้และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีระบบตรวจสอบการเรียกคืนเครื่องมือแพทย์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ

ด้านการจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์เข้าอบรม

บริษัทฯ สนับสนุนและจัดให้บุคลากรได้รับการอบรมในด้านต่างๆ ตามลักษณะงานของแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

ด้านการให้ความรู้และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ

บริษัทฯ มีแนวทางในการให้ความรู้และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจก่อนการรักษา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้รับบริการเสมอ และมีการทบทวนความเข้าใจกับผู้รับบริการทุกครั้งหลังจากที่ได้ให้ข้อมูลแล้ว

ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มารับบริการ

บริษัทฯ มีการติดตามผลการรักษาผ่านการนัดหมายพบแพทย์เพื่อดูอาการ และมีการสอบถามผลการรักษาและความพึงพอใจในการรักษาอยู่เป็นประจำ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงให้การบริการให้ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีแผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อรับผิดชอบวางแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และคอยกำกับดูแลและตรวจสอบการทำงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้มีการจัดให้มีคณะทำงานย่อย เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับพนักงานทุกคนในบริษัทฯ เพื่อสร้างความตระหนักและการลงมือทำ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 • ส่งพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงเข้าร่วมอบรมด้านการประหยัดพลังงานพร้อมนำกลับมาวางแผนและประยุกต์ใช้ในแต่ละสาขาของบริษัทฯ
 • รณรงค์พนักงานทุกท่านให้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมภายในประจำปี
 • จัดซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า
 • สานต่อโครงการคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานภายในของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
 • มุ่งเน้นการลดการใช้ถุงพลาสติก และหลอดดูดน้ำ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การลดการใช้ถุงหิ้วที่ใช้สำหรับใส่ยาในผู้ป่วยเรื้อรังที่มีการรับยาเป็นจำนานมาก ด้วยการแจกถุงผ้า และให้ทางผู้ป่วยนำถุงผ้าใบเดิมกลับมาใช้ซ้ำในการรับยา
 • ลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกภายในโรงพยาบาลด้วยการรณรงค์ให้พนักงานทุกคน มีแก้วน้ำดื่มเป็นของตัวเอง และได้รับส่วนลดจากร้านขายเครื่องดื่มของโรงพยาบาลหากพนักงานนำแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้ เป็นต้น

บริษัทฯ สนับสนุนให้ทุกสาขาของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มีการดูแลและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการดำเนินงานในกระบวนการปกติของบริษัทฯ โดยปี 2563 ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลได้เข้าร่วมกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 • กิจกรรมปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะชายหาด จังหวัดระยอง เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศและลดปริมาณขยะที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตทางทะเล

 • ร่วมปลูกป่าในโครงการวันแม่แห่งชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 กับ อบต.หัวสำโรง และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุนชนหรือสังคม โดยใช้ความสามารถหลักขององค์กรในการบริการด้านสุขภาพ มาเป็นหลักสำคัญในการช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งการพัฒนาชุมชนหรือสังคมด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการให้การดูแลรักษาพยาบาลที่มีให้ผู้ป่วยมีชีวิตรอดอย่างไม่มีความผิดปกติ หรือสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ต่อไปโดยไม่เกิดความพิการ ถือเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ยึดถือมาตลอดการดำเนินธุรกิจ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่หยุดที่จะพัฒนาศักยภาพศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลสมัยใหม่ที่มีคุณภาพ ลดอัตราการเสียชีวิต หรือความผิดปกติของร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาศักยภาพการรักษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

“ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤติ”

หนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ที่ผู้ก่อตั้งมีความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพขึ้นมา เพื่อให้บริการดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่อยู่ในภาวะวิกฤติ หรือทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูงให้รอดชีวิต โดยปราศจากโรคแทรกซ้อน หรือป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนให้น้อยที่สุด ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤติ เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2545 ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ ที่สามารถนำพาประเทศชาติให้มีความมั่นคงยั่งยืนได้ ประกอบกับความขาดแคลนโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ และปัญหาด้านสุขภาพของคุณแม่ตั้งครรภ์ จึงถือเป็นจุดกำเนิด จนถึงปัจจุบันกว่า 18 ปี ที่แพทย์ พยาบาล และทีมดูแล ได้สั่งสมประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ จนเป็นที่ยอมรับและได้รับไว้วางใจให้เป็นศูนย์สำรองเตียงทารกแรกเกิดวิกฤติในภาคตะวันออก จากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับช่วยเหลือทารกแรกเกิดวิกฤติให้รอดชีวิต และเติบโตได้อย่างปกติ เติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับทุกคนในครอบครัว โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกำไร เพราะตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

“ศูนย์หัวใจครบวงจร”

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวินาทีชีวิต ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียในหลายครอบครัวของผู้ป่วยโรคหัวใจ บริษัทฯจึงได้ก่อตั้งศูนย์หัวใจเพื่อให้บริการฉีดสีหัวใจขึ้นในปี พ.ศ. 2556 ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ และเป็นศูนย์หัวใจที่เปิดให้บริการฉีดสีหัวใจตลอด 24 ชั่วโมงแห่งแรกในจังหวัดสมุทรปราการ โดยดูแลผู้ป่วยหัวใจในทุกสิทธิการรักษาและเป็นศูนย์รับส่งต่อโรคหัวใจในภาคตะวันออก จากวันที่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้พัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจได้อย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคหัวใจ, แพทย์สายสวนหัวใจ และแพทย์ผ่าตัดหัวใจ ให้บริการ 24 ชั่วโมง ด้วยห้องปฏิบัติการสวนหัวใจจำนวน 2 ห้อง และขยายพื้นที่ให้บริการสวนหัวใจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ด้วยห้องปฏิบัติการสวนหัวใจจำนวน 1 ห้อง สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน (STEMI) ให้รอดจากการเสียชีวิตได้เป็นจำนวนมาก ถือเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้ช่วยเหลือให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกให้ดีขึ้น และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากโรคหัวใจ

“ศูนย์หลอดเลือดสมอง”

บริษัทฯ ไม่ได้หยุดการพัฒนาศักยภาพในด้านการรักษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ ความสูญเสียที่สำคัญไม่น้อยกว่าการเสียชีวิต คือ การสูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวัน ในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต จากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ในปี 2563 ศูนย์หลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้เพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตันด้วยวิธีการ Mechanical Thrombectomy คือ การนำเอาลิ่มเลือดที่อุดตันในหลอดเลือดสมองออกผ่านทางสายสวน เพื่อเปิดหลอดเลือดให้เลือดสามารถไปเลี้ยงสมองได้ ทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการฉีดยา มีทางเลือกในการรักษาและกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ โดยไม่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต

การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

กิจกรรม บรรยายความรู้ COVID-19 ในสถานประกอบการและชุมชน เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำให้ประชาชนทั่วไปยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในอาการ และการติดต่อของโรค กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์จึงได้จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการป้องกันตัวเองจากการติดต่อ โดยพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ


กิจกรรม “Smart Kids โดยไม่ติด Smart Phone” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ความรู้แก่คุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองที่สนใจ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก พร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างการเติบโตให้เด็กผู้เป็นอนาคตของประเทศ ด้วยการแสดงความสามารถ, การประกวดหนูน้อยสุขภาพดี, พร้อมทั้งกิจกรรม D.I.Y ต่างๆ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์


โครงการ “Mother Class รอบรู้ คู่ครรภ์” เพื่อเตรียมความพร้อมในการคลอดบุตร การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องระหว่างตั้งครรภ์ เรียนรู้และพัฒนาการของทารก พร้อมทั้งการให้ความรู้โดยแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อต่างๆ และสาธิตการดูแลลูกน้อยจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเด็ก เพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถในการดูแลลูกน้อยและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว


โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพในสถานประกอบการโดยรอบบริเวณที่ตั้งของโรงพยาบาล โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในที่ทำงาน และการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งในชีวิตประจำวันของเรานั้น ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในที่ทำงาน อย่างน้อยคนละ 8 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้นการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือชีวิต และการป้องกันโรคในสถานประกอบการต่างๆ จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางบริษัทฯ เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ บริษัทฯ ได้มีการออกแบบหัวข้อในการบรรยายให้เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ และบรรยายโดยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว


เสริมสร้างสัมพันธ์ในชุมชน

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในชุมชนด้วยการทำกิจกรรมที่ทางชุมชนได้จัดขึ้น ในปี 2563 บริษัทฯได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในชุมชน ดังนี้

“กิจกรรมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง วัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงพยาบาลรัฐและเอกชน พร้อมทั้งได้ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐได้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน และทันสมัย


“บริจาคโลหิต” ฝ่าวิกฤติโควิด ไม่ให้โลหิตขาดแคลน ให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี และ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ


“มอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ” ให้กับสโมสรและคลับเฮ้าส์ของหมู่บ้านต่างๆในรอบชุมชน เพื่อใช้ในการช่วยชีวิตเบื้องต้น เพราะ บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่อาจเกิดภาวะเฉียบพลันได้ ในขณะออกกำลังกาย


“Kick off Healthy Thailand” กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ดูแลผู้ประกันตนด้วยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตนที่มีอายุ 50ปี ขึ้นไป


สร้างเสริมสังคมคุณภาพด้วยการช่วยเหลือแบ่งปัน

นอกจากการช่วยเหลือสังคมโดยใช้ความสามารถหลักขององค์กรในการบริการด้านสุขภาพแล้ว บริษัทฯ ยังเข้าใจถึงความต้องการด้านอื่นๆในสังคม ที่บริษัทฯ มีความสามารถในการช่วยเหลือแบ่งปันได้ ผ่านสิ่งของเครื่องใช้ เงินบริจาค รวมถึงแรงกายแรงใจที่มาจากผู้บริการและพนักงานของบริษัทฯ โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีกิจกรรมการช่วยเหลือแบ่งปันสังคมในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

โครงการ “ตู้ปันสุข" บริษัทฯ ได้มีการจัดโครงการตู้ปันสุขในทุกสาขาของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันในยามที่หลายคนพบกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


“แจกหน้ากากอนามัยและปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้พุทธศาสนิกชนส่วนมาก ไม่ได้เดินทางออกมาทำบุญในวัด เพื่อลดการสัมผัสและรักษาระยะห่าง ทำให้ภิกษุสงฆ์ขาดสิ่งของเครื่องใช้และปัจจัยในชีวิตประจำวัน นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการ จึงได้มีโครงการแบ่งปันเพื่อเป็นการป้องกันพระสงฆ์จากการรับกิจนิมนต์ต่างๆ ทางโรงพยาบาลจึงได้มีการจัดถวายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนในชุมชน

สำหรับการเผยแพร่นวัตกรรมความรู้ด้านวิชาการทางการแพทย์ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของนายแพทย์วิชิต ศิริทัตธำรง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมมือและจุลศัลยกรรม และทีมแพทย์ Orthopedics ที่ได้สั่งสมมาจากการรักษาผู้ป่วยจำนวนมากเนื่องด้วยโรงพยาบาลตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือพื้นที่โรงงาน ทำให้มีผู้รับบริการมากกว่าพื้นที่อื่นๆ ประกอบกับการคิดค้นวิธีการรักษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีที่สุด โดยการรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกเข้าฝึกอบรมและดูงาน ในสาขาศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญและประสบการณ์นี้ แพทย์ที่ผ่านการอบรมไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติงานอยู่กับกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ การอบรมที่ไม่มีข้อผูกพันอันใด แพทย์ทุกท่านสู่พื้นที่ให้บริการต่างๆ นอกเหนือจากจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในประเทศไทย ที่ประสบอุบัติเหตุต่างๆ ให้รอดพ้นจากความพิการที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียอวัยวะ ทำให้ชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น กลับไปทำงานได้ปกติ ลดปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการไร้ความสามารถของผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยในปี 2563 ที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ความรู้ให้แพทย์ จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน จากโรงพยาบาลตำรวจ 2 ท่าน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1 ท่าน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ท่าน