วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
20 สิงหาคม 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สถานที่ : โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
14 สิงหาคม 2563 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
17 กรกฎาคม 2563 ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สถานที่: โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
10 กรกฎาคม 2563 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ กสิกรไทย
10 มิถุนายน 2563 2020 Asia Healthcare Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ เครดิต สวิส
08 มิถุนายน 2563 NDR Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ธนชาติ
02 มิถุนายน 2563 NDR Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ ธนชาติ
21 พฤษภาคม 2563 ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สถานที่ : โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
15 พฤษภาคม 2563 ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
17 เมษายน 2563 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ อาร์เอชบี
17 เมษายน 2563 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ เคทีบี
16 เมษายน 2563 Virtual Conference โดย หลักทรัพย์ กสิกรไทย