นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์
 • กรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการผู้จัดการ 
นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล
 • กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ
 • กรรมการบริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการ
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
 • กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ,5 และจุฬารัตน์ชลเวช
 • กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง