นายอภิรุม ปัญญาพล
 • กรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ
 • กรรมการบริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการ
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
 • กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 และ 5
 • กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
นายยรรยง อมรพิทักษ์กูล
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
นายสมยศ ญาณอุบล
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง