นายอภิรุม ปัญญาพล
  • กรรมการบริษัท
  • ประธานกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์
  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ
  • กรรมการบริหาร
  • รองกรรมการผู้จัดการ
  • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
  • กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์
  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการบริหาร
  • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 และ 5
  • กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
นายยรรยง อมรพิทักษ์กูล
  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
นายสมยศ ญาณอุบล
  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง