แพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ

  • กรรมการบริหาร
  • รองกรรมการผู้จัดการ
  • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
  • กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา:

  • แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรวิสัญญี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรและองค์การสู่การแข่งขัน VUCA world (CPO.รุ่นที่ 7)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน:

ปัจจุบัน กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด
2549 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปิ่นสารคาม จำกัด