นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์
 • ประธานกรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์
 • กรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการผู้จัดการ 
นายอภิรุม ปัญญาพล
 • กรรมการบริษัท
 • ประธานกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธำรง
 • กรรมการบริษัท
นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ,5 และจุฬารัตน์ชลเวช
 • กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
นางกอบกุล ปัญญาพล
 • กรรมการบริษัท
นายยรรยง อมรพิทักษ์กูล
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
นายมานิต เจียรดิฐ
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสมยศ ญาณอุบล
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสันทัด สงวนดีกุล
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน