นายสมยศ ญาณอุบล

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบันฑิต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี วทบ. (บัญชี) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
 • Director Accreditation Program (DAP) Class 97/2012 Thai Institute of Directors
 • Audit Committee Program (ACP) Class 45/2013 Thai Institute of Directors
 • Advanced Audit Committee Program (AACP), Thai Institute of Directors (IOD)
 • Ethical Leadership Program (ELP)(04 /2017)
 • RCL- Risk Management Program for Corporate Leaders Thai Program 16/2019 2-3/5/2019

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน:

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)