บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาล เอกชนที่โดดเด่นภายใต้คอนเซ็ป “The Star of the East” ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านธรรมาภิบาล ด้านการเติบโตใน อุตสาหกรรม ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ และด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร รวมถึงใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ในภาคตะวันออก และในจังหวัดสมุทรปราการ และ เป็นที่ยอมรับของผู้มาใช้บริการในด้านคุณภาพของการ ให้บริการตามความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก (Patient Focus) ในราคาที่ยุติธรรม โดยเน้นความปลอดภัยของ ผู้มาใช้บริการเป็นสำคัญ (Patient Safety) อีกทั้งมีเป้า หมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่จะเติบโตควบคู่ไป กับการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาค ตะวันออกและจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะมุ่งเน้นการ ขยายจุดให้บริการเครือข่าย และขยายคุณภาพการให้ บริการผ่านศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์

 • เป็นผู้นำด้านบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (Tertiary care) และมีผลงานเป็นที่รู้จักทั่วทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย
 • เป็นกลุ่มโรงพยาบาล(Chain hospital) ที่มีการ เจริญเติบโตอย่างมั่นคง (Sustainable growth) และ บริหารเครือข่าย(Network) อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เป็นที่รักและศรัทธา ของผู้รับบริการอย่างเหนียวแน่นตลอดไป

พันธกิจ

ให้การดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐานของผู้รับบริการ
สร้างจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักปกป้อง และรักษ์สิ่ง แวดล้อม เพื่อการเป็น Green Hospital
ส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พนักงานมีความสุข

ค่านิยม (Core Values) iCARE (ไอแคร์)

I
 • International Patient Safety

  ยึดเป้าหมาย ความปลอดภัยผู้ป่วยเป็นสำคัญ

 • Integrity

  เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ มีศีลธรรม

 • Innovation

  สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆเพื่อพัฒนา องค์กร

C
 • Continuity of Patient Care

  ใส่ใจดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

 • Change

  พร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อผลงานที่ดีขึ้น

A
 • Accountability

  มีความรับผิดชอบและเป็นที่ ศรัทธาของสังคม

R
 • Respect

  ให้เกียรติและเคารพในความเป็นบุคคล

E
 • Engagement

  มีความรักและผูกพันกับองค์กร

 • Education

  ศึกษาพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ

 • Environment

  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม