บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่โดดเด่นภายใต้คอนเซ็ป “The Star of the East” ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านธรรมาภิบาล ด้านการเติบโตในอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ และด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร รวมถึงใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาคตะวันออก และในจังหวัดสมุทรปราการ และเป็นที่ยอมรับของผู้มาใช้บริการในด้านคุณภาพของการให้บริการตามความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก (Patient Focus) ในราคาที่ยุติธรรม โดยเน้นความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการเป็นสำคัญ (Patient Safety) อีกทั้งมีเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่จะเติบโตควบคู่ไปกับการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะมุ่งเน้นการขยายจุดให้บริการเครือข่าย และขยายคุณภาพการให้บริการผ่านศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์

 • เป็นผู้นำด้านบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (Tertiary care) และมีผลงานเป็นที่รู้จักทั่วทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย
 • เป็นกลุ่มโรงพยาบาล(Chain hospital) ที่มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง (Sustainable growth) และบริหารเครือข่าย(Network) อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เป็นที่รักและศรัทธาของผู้รับบริการอย่างเหนียวแน่นตลอดไป

พันธกิจ

ให้การดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐานของผู้รับบริการ
สร้างจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักปกป้อง และรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการเป็น Green Hospital
ส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พนักงานมีความสุข

ค่านิยม (CORE VALUES) iCARE (ไอแคร์)

I
 • International Patient Safety

  ยึดเป้าหมายความปลอดภัยผู้ป่วยเป็นสำคัญ

 • Integrity

  เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ มีศีลธรรม

 • Innovation

  สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆเพื่อพัฒนาองค์กร

C
 • Continuity of Patient Care

  ใส่ใจดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

 • Change

  พร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อผลงานที่ดีขึ้น

A
 • Accountability

  มีความรับผิดชอบและเป็นที่ ศรัทธาของสังคม

R
 • Respect

  ให้เกียรติและเคารพในความเป็นบุคคล

E
 • Engagement

  มีความรักและผูกพันกับองค์กร

 • Education

  ศึกษาพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ

 • Environment

  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม