บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความ จำเป็นอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ย่อยหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน และความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคต

ปี 2560 2561 2562
กำไรสุทธิ(ล้านบาท) 565.78 633.88 705.24
จำนวนหุ้น 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000
เงินปันผล*(บาทต่อหุ้น) 0.036 0.050 0.050
รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท) 396.00 550.00 550.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ* 70% 87% 78%
วันจ่ายเงินปันผล อัตราการจ่ายเงินปันผล
(บาทต่อหุ้น)
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของงวด อัตราการ
จ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ
12 กันยายน 2556 0.09 1 มกราคม 2556 - 30 มิถุนายน 2556 72%
11 ธันวาคม 2556 0.09 1 มกราคม 2556 - 30 กันยายน 2556
22 พฤษภาคม 2557 0.09 เงินปันผลประจำปี 2556
10 กันยายน 2557 0.10 1 มกราคม 2557 - 30 มิถุนายน 2557 69%
9 ธันวาคม 2557 0.10 1 กรกฎาคม 2557 - 30 กันยายน 2557
22 พฤษภาคม 2558 0.10 เงินปันผลประจำปี 2557
10 กันยายน 2558 0.012 1 มกราคม 2558 - 30 มิถุนายน 2558 74%
9 ธันวาคม 2558 0.012 1 มกราคม 2558 - 30 กันยายน 2558
19 พฤษภาคม 2559 0.012 เงินปันผลประจำปี 2558
9 กันยายน 2559 0.012 1 มกราคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559 70%
9 ธันวาคม 2559 0.012 1 มกราคม 2559 - 30 กันยายน 2559
19 พฤษภาคม 2560 0.012 เงินปันผลประจำปี 2559
8 กันยายน 2560 0.012 1 มกราคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560 70%
8 ธันวาคม 2560 0.012 1 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560
25 พฤษภาคม 2561 0.012 เงินปันผลประจำปี 2560
7 กันยายน 2561 0.020 1 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561 87%
24 พฤษภาคม 2562 0.030 เงินปันผลประจำปี 2561
12 กันยายน 2562 0.020 1 มกราคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562 78%
15 พฤษภาคม 2563 0.030 เงินปันผลประจำปี 2562

หมายเหตุ

  • อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ รวบรวมข้อมูลเงินปันผลมาจาก การประกาศจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลประจำปีที่จ่ายจากผลประกอบการประจำปีนั้นๆ