บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทย่อยหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน และความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคต

ปี 2562 2563 2564
กำไรสุทธิ(ล้านบาท) 705.24 876.62 4,204.07
จำนวนหุ้น 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000
เงินปันผล*(บาทต่อหุ้น) 0.050 0.050 0.20
รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท) 550.00 550.00 2,200.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ* 78% 63% 52%
วันจ่ายเงินปันผล อัตราการจ่ายเงินปันผล
(บาทต่อหุ้น)
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของงวด อัตราการ
จ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ
12 กันยายน 2556 0.09 1 มกราคม 2556 - 30 มิถุนายน 2556 72%
11 ธันวาคม 2556 0.09 1 มกราคม 2556 - 30 กันยายน 2556
22 พฤษภาคม 2557 0.09 เงินปันผลประจำปี 2556
10 กันยายน 2557 0.10 1 มกราคม 2557 - 30 มิถุนายน 2557 69%
9 ธันวาคม 2557 0.10 1 กรกฎาคม 2557 - 30 กันยายน 2557
22 พฤษภาคม 2558 0.10 เงินปันผลประจำปี 2557
10 กันยายน 2558 0.012 1 มกราคม 2558 - 30 มิถุนายน 2558 74%
9 ธันวาคม 2558 0.012 1 มกราคม 2558 - 30 กันยายน 2558
19 พฤษภาคม 2559 0.012 เงินปันผลประจำปี 2558
9 กันยายน 2559 0.012 1 มกราคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559 70%
9 ธันวาคม 2559 0.012 1 มกราคม 2559 - 30 กันยายน 2559
19 พฤษภาคม 2560 0.012 เงินปันผลประจำปี 2559
8 กันยายน 2560 0.012 1 มกราคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560 70%
8 ธันวาคม 2560 0.012 1 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560
25 พฤษภาคม 2561 0.012 เงินปันผลประจำปี 2560
7 กันยายน 2561 0.020 1 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561 87%
24 พฤษภาคม 2562 0.030 เงินปันผลประจำปี 2561
12 กันยายน 2562 0.020 1 มกราคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562 78%
15 พฤษภาคม 2563 0.030 เงินปันผลประจำปี 2562
11 กันยายน 2563 0.020 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 63%
21 พฤษภาคม 2564 0.030 เงินปันผลประจำปี 2563
10 กันยายน 2564 0.030 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564 52%
20 พฤษภาคม 2565 0.170 เงินปันผลประจำปี 2564
9 กันยายน 2565 0.085 1 มกราคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ

  • อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ รวบรวมข้อมูลเงินปันผลมาจาก การประกาศจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลประจำปีที่จ่ายจากผลประกอบการประจำปีนั้นๆ