บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความ จำเป็นอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ย่อยหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน และความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคต

ปี 2560 2561 2562
กำไรสุทธิ(ล้านบาท) 565.78 633.88 705.24
จำนวนหุ้น 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000
เงินปันผล*(บาทต่อหุ้น) 0.036 0.050 0.050
รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท) 396.00 550.00 550.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ* 70% 87% 78%

หมายเหตุ

  • อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ รวบรวมข้อมูลเงินปันผลมาจาก การประกาศจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลประจำปีที่จ่ายจากผลประกอบการประจำปีนั้นๆ