บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น ทุกราย ซึ่งรวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งใน ฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขายโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิ ในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของ บริษัทอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ผ่านช่องทางที่ เข้าถึงได้ง่าย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการ ร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้ง กรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการ ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของ ผู้ถือหุ้นในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

  1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอ เรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มี ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับ การกำกับดูแลกิจการ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อน ที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ใน เว็บไซต์ของบริษัท
  2. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า เพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของ คณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่อให้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยได้ชี้แจงรายละเอียด ของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อ รักษาสิทธิในการเข้าประชุมรวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติ ของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความ สะดวกให้แก่ ผู้ถือหุ้น บริษัทมีการเปิดเผยหนังสือเชิญ ประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยในกรณีของการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุมปี 2561 อย่างน้อย 30 วัน
  3. บริษัทนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบที่ ได้จ่ายให้กรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม รวมถึง อัตราจ่ายเบี้ยประชุมต่อครั้งและจำนวนครั้งที่จัดประชุม ทั้งปีแยกตามการประชุมคณะกรรมการทุกคณะเพื่อให้ ผู้ถือหุ้นได้เห็นยอดค่าตอบแทนเบี้ยประชุมรวมที่จ่ายทั้งปี และนำเสนอค่าตอบแทนโบนัส/บำเหน็จ โดยมีหลักเกณฑ์ พิจารณาจ่ายเงินโบนัส/บำเหน็จ ประจำปีตามผลประกอบ การ ในจำนวนวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกินวงเงินที่นำเสนอต่อปี และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระการพิจารณาและอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี และในปี 2561 บริษัทได้ปรับปรุงการเปิดเผยค่าตอบแทนเพิ่มในกรณี ค่าตอบแทนที่ไม่มีการจ่าย ให้ระบุทุกครั้งว่าไม่มี เช่น ค่าตอบแทนประจำ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ บริษัทไม่มี นโยบายจ่ายให้กรรมการ
  4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วย ตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และ ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือ นัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย
  5. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด พร้อม จัดทำบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนใน การลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่าง รวดเร็ว และถูกต้อง และภายหลังเปิดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการ ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ นอกจากนี้ เมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจ สอบรายละเอียดของการลงมติได้
  6. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการ บริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออก เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการ ประชุมผู้ถือหุ้นประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้น ทุกรายสามารถเสนอแนะ ซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ ทุกวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดใน เรื่องต่างๆอย่างเพียงพอก่อนการลงมติในแต่ละวาระ โดย ประธานและผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับทุกคำถาม และ ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น
  7. เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างละเอียดและได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการ ประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้