บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขายโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

ในปี 2564 บริษัทได้ดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสําคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นโดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ในเว็บไซต์ของบริษัท https://investor.chularat.com/th/downloads/shareholders-meeting

การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนํามาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุมรวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหุ้น บริษัทมีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 บริษัทได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์บริษัท https://investor.chularat.com/th/downloads/shareholders-meeting ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม

การนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

3. บริษัทนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบที่ได้จ่ายให้กรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม รวมถึง อัตราจ่ายเบี้ยประชุมต่อครั้งและจํานวนครั้งที่จัดประชุมทั้งปีแยกตามการประชุมคณะกรรมการทุกคณะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นยอดค่าตอบแทนเบี้ยประชุมรวมที่จ่ายทั้งปีและนําเสนอค่าตอบแทนโบนัส/บําเหน็จ โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาจ่ายเงินโบนัส/บําเหน็จ ประจําปีตามผลประกอบการ

ในจํานวนวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกินวงเงินที่นําเสนอต่อปีและให้ คํานวณจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระการพิจารณาและอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี และในปี 2564 บริษัทได้ปรับปรุงการเปิดเผยค่าตอบแทนเพิ่มในกรณีค่าตอบแทนที่ไม่มีการจ่าย ให้ระบุทุกครั้งว่าไม่มี เช่น ค่าตอบแทนประจําและสิทธิประโยชน์อื่นๆ บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายให้กรรมการ

การมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

5. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด พร้อมจัดทําบัตรลงคะแนนสําหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง และภายหลังเปิดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ นอกจากนี้ เมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของการลงมติได้

การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

6. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามลําดับวาระในหนังสือเชิญประชุม ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอก่อนการลงมติในแต่ละวาระโดยประธานและผู้บริหารจะให้ความสําคัญกับทุกคําถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น

การจัดทํารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

7. เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียดและได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้