บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

คุณ อรณิชา เลิษสัจจานันท์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด

คุณ ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด

คุณ วชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

คุณ นฤมล เอกสมุทร

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

คุณ มินทรา รัตยภาส

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณ ธนิยะ เกวลี

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณ ปฐมพล เหล่าวิระยะศักดิ์

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณ เกษม พันธ์รัตนมาลา

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณ ศศิกานต์ อุดมเวช

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)

คุณ วีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณ ปิยฉัตร รัตนสุวรรณ

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณ ปริญทร์ กิจจาทรพิทักษ์

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณ นันทรา ลายจุด

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

คุณ กวี มานิตสุภวงษ์

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณ วริศรา เด่นวรลักษณ์

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณ ธีรพล อุดมเวช

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณ จุฬาลักษณ์ ชูช่วย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณ หทัยชนก มูลวงศ์

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

คุณ ชาตรี แพรวพรายกุล

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณ ปกรณ์ เก้าเอี้ยน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

คุณ ระวีนุช ปิยะเกรียงไกร

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

คุณ ศิริพร อรุโณทัย

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน

คุณ โกวิท พงศ์วิญญู

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

คุณ ถกล บรรจงรักษ์