การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด วันที่
1. ขอเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2564
2. หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2564
3. แบบคำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2564
4. แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และหนังสือยินยอม ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2564