การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด วันที่
CHG หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด 26 มี.ค. 2563
แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2562 และ แบบ 56-1 ดาวน์โหลด 26 มี.ค. 2563
CHG หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด 26 มี.ค. 2563
CHG หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด 26 มี.ค. 2563
CHG หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด 26 มี.ค. 2563
บริการรถรับ - ส่ง ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด 26 มี.ค. 2563
1. ขอเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2563
2. หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2563
3. แบบคำขอเสนอเพิ่มวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น2563 ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2563
4. แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น2563 ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2563