การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด วันที่
ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 ดาวน์โหลด 05 พ.ค. 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 05 พ.ค. 2564
CHG หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 25 มี.ค. 2564
CHG หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด 23 มี.ค. 2564
CHG หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด 23 มี.ค. 2564
CHG หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด 23 มี.ค. 2564
1. ขอเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2564
2. หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2564
3. แบบคำขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2564
4. แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และหนังสือยินยอม ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2564