การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด วันที่
ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 ดาวน์โหลด 22 ก.ค. 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด 31 ก.ค. 2563
CHG หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด 22 มิ.ย. 2563
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลด 23 มิ.ย. 2563
แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลด 23 มิ.ย. 2563
แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2562 และ แบบ 56-1 ดาวน์โหลด 26 มี.ค. 2563
CHG หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด 22 มิ.ย. 2563
CHG หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด 22 มิ.ย. 2563
CHG หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด 22 มิ.ย. 2563
1. ขอเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2563
2. หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2563
3. แบบคำขอเสนอเพิ่มวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น2563 ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2563
4. แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น2563 ดาวน์โหลด 15 ม.ค. 2563