สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท

หนี้สินรวม

หน่วย: ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
ไตรมาส 3/2565
30/09/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 5,708.18 6,265.69 6,200.79 10,549.69 10,741.19
หนี้สินรวม 1,964.75 2,370.25 2,007.61 2,708.72 3,146.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,562.97 3,702.47 4,024.47 7,568.94 7,257.05
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
รายได้รวม 4,430.84 5,190.87 5,464.48 12,001.36 8,595.08
กำไรสุทธิ 633.88 705.24 876.62 4,204.07 2,493.11
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.06 0.08 0.38 0.23
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 14.80 14.85 17.76 63.25 53.29
ROE(%) 18.47 19.41 22.69 72.53 66.17
อัตรากำไรสุทธิ(%) 14.31 13.59 15.60 35.56 29.80
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 28/12/2561 30/12/2562 30/12/2563 30/12/2564 15/11/2565
ราคาล่าสุด(บาท) 1.92 2.58 2.46 3.66 3.52
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 21,120.00 28,380.00 27,060.00 40,260.00 38,720.00
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2561 30/09/2562 30/09/2563 30/09/2564 30/09/2565
P/E (เท่า) 32.60 41.58 35.73 15.22 8.99
P/BV (เท่า) 6.09 7.92 7.18 6.99 5.34
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.32 0.33 0.34 0.52 0.66
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 1.88 1.94 2.03 1.37 5.68

หมายเหตุ

  • *อัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้นล่าสุด คำนวณโดยใช้กำไรต่อหุ้นจากงบการเงินรอบ 30/09/2565 กำไรต่อหุ้นของงบการเงินล่าสุดคือ 0.23
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
  • ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)