ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/08/2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์ 1,994,750,400 18.13
2.  นาย อภิรุม ปัญญาพล 1,127,189,050 10.25
3.  นาง กอบกุล ปัญญาพล 894,156,600 8.13
4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 870,555,252 7.91
5.  นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์ 775,393,100 7.05
6.  คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 399,655,300 3.63
7.  นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ 368,587,850 3.35
8.  นาง สุวิมล อธิกิจ 283,877,650 2.58
9.  นาย กำพล พลัสสินทร์ 253,670,200 2.31
10.  STATE STREET EUROPE LIMITED 216,744,947 1.97