ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/12/2562

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. คุณกรรณิกา พลัสสินทร์ 1,994,750,400 18.13
2. คุณอภิรุม ปัญญาพล 1,127,189,050 10.25
3. คุณกอบกุล ปัญญาพล 917,156,600 8.34
4. คุณณรัณ รติพาณิชย์วงศ์ 775,393,100 7.05
5. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 479,986,998 4.36
6. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 399,655,300 3.63
7. คุณเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ 368,587,850 3.35
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 335,904,200 3.05
9. คุณสุวิมล อธิกิจ 283,877,650 2.58
10. นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ 253,670,200 2.31