13
พ.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13
พ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13
พ.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
13
พ.ค. 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก และเลื่อนการร่วมลงทุนในบริษัทจัดตั้งใหม่
05
พ.ค. 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ
29
เม.ย. 2565
การเผยแพร่ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ
22
เม.ย. 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25
ก.พ. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
25
ก.พ. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25
ก.พ. 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
25
ก.พ. 2565
แจ้งมติคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และร่วมลงทุนในบริษัทจัดตั้งใหม่
28
ม.ค. 2565
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565 และชื่อบุคคลเป็นกรรมการ