19
ก.ย. 2565
แจ้งการแต่งตั้งผู้บริหาร
19
ก.ย. 2565
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
15
ส.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
15
ส.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
15
ส.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
11
ส.ค. 2565
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการร่วมลงทุนบริษัทย่อย
09
มิ.ย. 2565
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
20
พ.ค. 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก และเลื่อนการร่วมลงทุนในบริษัทจัดตั้งใหม่(แก้ไข)
13
พ.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13
พ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13
พ.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
13
พ.ค. 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก และเลื่อนการร่วมลงทุนในบริษัทจัดตั้งใหม่