15
พ.ค. 2563
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
15
พ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
15
พ.ค. 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
14
พ.ค. 2563
แจ้งอนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินของบริษัท
17
เม.ย. 2563
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
17
เม.ย. 2563
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
26
มี.ค. 2563
แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
26
มี.ค. 2563
แจ้งยกเลิกวันหยุดประจำปี 2563
28
ก.พ. 2563
การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563และการลงทุนในโรงพยาบาลแห่งใหม่(แก้ไข)
28
ก.พ. 2563
การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563และการลงทุนในโรงพยาบาลแห่งใหม่(เพิ่มtemplate)
28
ก.พ. 2563
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
28
ก.พ. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)