นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา:

 • M.B.Ch.B. (Leeds)
 • D.T.M.&H. (Liverpool)
 • MRCP. (UK)
 • FIMS. , FAMM.
 • FACG. , FACP. (Hon.)
 • FRACP. (Hon.)
 • FRCPI. , FAMS.
 • FRCP. (Glasgow, Edinburgh, London, Thailand)
 • พ.ด. (จุฬาฯ)
 • สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง หลักสูตรการปฎิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 40
 • สจว.40, ปรอ.4 , ปปร.14 , สวปอ.มส.3, ปธพ.2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน:

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย สภากาชาดไทย
ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สาขาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธาน มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ 2563

ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
วุฒิสภา (Senate Advisor, Committee on Public Health Group)

ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในคณะกรรมาธิการการ
สาธารณสุข วุฒิสภา (Senate Advisor, Committee on Universal Health Coverage)

ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการศึกษาระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
วุฒิสภา (Senate Advisor, Committee on Primary Health Care)

คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา

คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการกู้ชีพฉุกเฉิน วุฒิสภา

ประธานคณะทำงานโครงการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety) ของสภากาชาดไทย

กรรมการ Reference Group on Global Health ของกาชาดสากล (IFRC)

กรรมการ Health and Climate Working ของ IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent)

กรรมการอำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการอำนวยการประจำคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Emeritus Regional Advisor, Royal College of Physicians of Edinburgh

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (อดีต สวปอ.มส. ปัจจุบันรุ่น 12 ตั้งแต่รุ่น 11 เป็น มส.)