นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา:

 • M.B.Ch.B. (Leeds)
 • D.T.M.&H. (Liverpool)
 • MRCP. (UK)
 • FIMS. , FAMM.
 • FACG. , FACP. (Hon.)
 • FRACP. (Hon.)
 • FRCPI. , FAMS.
 • FRCP. (Glasgow, Edinburgh, London, Thailand)
 • พ.ด. (จุฬาฯ)
 • สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง หลักสูตรการปฎิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 40
 • ปรอ.4 , ปปร.14  , สวปอ.มส.3, ปธพ.2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน:

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย สภากาชาดไทย
ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา (Senate Advisor, Committee on Public Health Group)

ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา (Senate Advisor, Committee on Universal Health Coverage)

ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการศึกษาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา (Senate Advisor, Committee on Primary Health Care)

คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา

คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการกู้ชีพฉุกเฉิน วุฒิสภา

ที่ปรึกษาต่างประเทศ (Emeritus) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง Edinburgh 

วุฒิสภา