นางกอบกุล ปัญญาพล

  • กรรมการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา:

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา
  • Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

  • 917,156,600หุ้น (8.34%)

ประสบการณ์ทำงาน:

2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลชีวารัตน์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท มะเร็ง สุวรรณภูมิ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทยแอมดอน จำกัด
2541 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สตีล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2535 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ปัญญาพล อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด
2531 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ศมลกิจ จำกัด
2528 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ซีเม็ธ จำกัด