นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 ,5 และจุฬารัตน์ชลเวช
 • กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา:

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Mini MBA in Health คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการ แพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (ปธพ.)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

 • 8,409,500 หุ้น (0.08%)

ประสบการณ์ทำงาน:

2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลชีวารัตน์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเสี่ยง
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด
2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 2,4,5
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทย แอมดอน จำกัด
2547- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
2547- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด