นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์

  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา:

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา
  • Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร  ธรรมาภิบาลทางการ แพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
  • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 7

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

  • 1,994,750,400 หุ้น (18.13%)

ประสบการณ์ทำงาน:

2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลชีวารัตน์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทยแอมดอน จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเสี่ยง
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2527 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอสโก้-ไทย จำกัด