นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์

  • ประธานกรรมการบริษัท
  • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา:

  • Mini MBA in Health  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Director Accreditation Program (DAP) Class 2011, Thai Institute of Directors (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

  • 368,587,850 หุ้น (3.35%)

ประสบการณ์ทำงาน:

2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลชีวารัตน์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกษา จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จำกัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด
2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทยแอมดอน จำกัด
2519 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีลิคอน จำกัด