นายสันทัด สงวนดีกุล

  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา:

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Denver
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน:

มิ.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2559 - ม.ค. 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2559 - ม.ค. 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
ม.ค. 2554 - มิ.ย. 2559 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด
ปี 2549 - มิ.ย. 2559 กรรมการและเหรัญญิก ชมรมวาณิชธนกิจ