นายยรรยง อมรพิทักษ์กูล

  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา:

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
  • Director Accreditation Program (DAP) Class 87/2011 Thai Institute of Directors

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

  • 49,052,150 หุ้น (0.45%)

ประสบการณ์ทำงาน:

2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการลงทุนและ
การบริหารความเสี่ยง
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)