นายแพทย์วิชิต ศิริทัตธำรง

  • กรรมการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา:

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์
  • Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

  • 5,450,000 หุ้น (0.05%)

ประสบการณ์ทำงาน:

2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลชีวารัตน์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทย แอมดอน จำกัด
2547- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
2547- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด