นายอภิรุม ปัญญาพล

  • กรรมการบริษัท
  • ประธานกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา:

  • อัสสัมชัญพาณิชย์, พท.ภ., พท.ว.
  • Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors
  • RCL- Risk Management Program for Corporate Leaders Thai Program 16/2019 2-3/5/2019

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

  • 1,127,189,050 หุ้น (10.25%)

ประสบการณ์ทำงาน:

2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลชีวารัตน์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทย แอมดอน จำกัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด
2541 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สตีล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2535 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ปัญญาพล อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด
2531 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ศมลกิจ จำกัด
2528 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเม็ธ จำกัด