นายมานิต เจียรดิฐ

  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา:

  • B.A (Economics and Accounting) Claremont Men’s College (ปัจจุบัน Claremont McKenna College)
  • Audit Committee Program (ACP) Class 36/2011 Thai Institute of Directors
  • Director Accreditation Program (DAP) Class 87/2011 Thai Institute of Directors
  • Director Certification Program (DCP) 187/2014 Thai. Institute of Directors.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

  • 200,000 หุ้น (0%)

ประสบการณ์ทำงาน:

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัทไลเซนส์ทูคิว จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มุ่งพัฒนาอินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)