นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายยรรยง อมรพิทักษ์กูล
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
นายมานิต เจียรดิฐ
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสมยศ ญาณอุบล
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง