นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล

 • กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

คุณวุฒิการศึกษา:

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหาร ธุรกิจศศินทร์
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อนุสาขาอายุรศาสตร์อนุมัติบัตรโรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • แพทย์อาชีว เวชศาสตร์ระยะสั้น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • Certificate “MovAhead for All ASEAN 2016 in Anti-Aging, Regenerative & Aesthetic Medicine” (Thai Association of Anti Aging and Regenerative Medicine)
 • ประกาศนียบัตร “ หลักสูตรธรรมาภิบาสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 2
 • Management Problem Solving and Decision Making Programme, Kepner-Tregoe, International, Princeton, New Jersey, U.S.A.
 • การบริหารคุณภาพ บริการสุขภาพด้วย TQM ยุคใหม่ โดย สมาคมส่งเสริม เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • หลักสูตร JCI Standards for Hospitals, 5th edition” โดย กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 • Quality Forum 2012 : Innovation in Healthcare Organi zation (ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน:

ปัจจุบัน กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท มะเร็ง สุวรรณภูมิ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด
2547 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด