นางวันดี พิศนุวรรณเวช

  • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
  • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา:

  • บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (บธ.ม.), Master of Business (M.B.A) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • Director Certification Program (DCP) 187/2014 Thai. Institute of Directors.
  • Director Accreditation Program (DAP) Class 97/2012 Thai Institute of Directors
  • Company Secretary Program(DSP)50/2013 Thai Institute of Directors
  • Company Reporting Program(DRP)7/2013 Thai Institute of Directors
  • สูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการ แพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
  • Strategic Financial Leadership (SFLP) 27-29/5/2019

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

855,150 หุ้น (0.01%)

ประสบการณ์ทำงาน:

2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2560 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2562 กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จำกัด
2550 - 2554 ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงินและสารสนเทศ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)