ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2563 16:35
อ่านเพิ่มเติม
ชื่อย่อหุ้น
CHG
ราคาล่าสุด
2.60
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-3.70%)
ราคาเปิด
2.70
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
28,534,400

สรุปจุดเด่นที่สำคัญ

งบแสดงฐานะการเงิน

อ่านเพิ่มเติม

ตัวเลขสำคัญในปี 2562

6

ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและ 5 จังหวัดในภาคตะวันออก

13

สาขา ทั้งโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงพยาบาลขนาดเล็ก และคลินิก

749

749 เตียง สำหรับผู้ป่วยในห้องประเภทต่าง ๆ

ปฏิทินนักลงทุน

Nomura Investment Forum 2020

ดูเพิ่มเติม

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านการดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนของเรา

เอกสารนักลงทุน