ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ: 01 กรกฎาคม 2565 11:59
อ่านเพิ่มเติม
ชื่อย่อหุ้น
CHG
ราคาล่าสุด
3.76
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.06 (1.62%)
ราคาเปิด
3.72
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
14,360,859

สรุปจุดเด่นที่สำคัญ

งบแสดงฐานะการเงิน

อ่านเพิ่มเติม

ตัวเลขสำคัญในปี 2564

6

ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและ 5 จังหวัดในภาคตะวันออก

14

สาขา ทั้งโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงพยาบาลขนาดเล็ก และคลินิก

793

793 เตียง สำหรับผู้ป่วยในห้องประเภทต่าง ๆ

ปฏิทินนักลงทุน

ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านการดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนของเรา

เอกสารนักลงทุน